Sepette Go-İndirim Sürprizi
Fırıl Turizm Seyahat Acentası Belge No : 17075
Bize Ulaşın
Whatsapp Hattı
Kurumsal

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik İlkeleri Aydınlatma Metni


1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Go Tatil Turizm Tic. Ltd Şti (Gotatil veya ‘’Şirket’’)olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ve elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Şirkete ait internet sitesi, çağrı merkezi, canlı destek veya mesajlaşma hizmeti sunan uygulama ve platformlar (WhatsApp) üzerinden iletmiş olduğunuz sözlü veya yazılı talepler, soru, görüş veya şikayetler vasıtasıyla,
 2. Şirket’in müşterilerine ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 5. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 8. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.
3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer durumlara istinaden Şirket tarafından işlenmektedir:

 1. Şirket’in internet sitesi, çağrı merkezi, canlı destek veya mesajlaşma hizmeti sunan uygulama ve platformlar (WhatsApp) üzerinden soru, talep, görüş ya da şikayetlerin alınması (iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 2. Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması adına Şirket’in internet sitesi, çağrı merkezi, canlı destek veya mesajlaşma hizmeti sunan uygulama ve platformlar (WhatsApp) üzerinden iletilen sözlü veya yazılı soru, talep, görüş ya da şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)
 3. Müşterilerin şikâyet süreçlerinin hukuki platformlarda yürütülmesi kapsamında hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi, hukuki işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)
 4. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuki işlem bilgisi) (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması)
5. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde ve yurt dışında;

 1. Yukarıda yer verilen veri işleme amaçları doğrultusunda Şirket’in müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin olarak hizmet aldığı üçüncü kişiler (CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, iletişim kanalı hizmeti (her türlü elektronik yazılı iletişim kanalı, mesajlaşma hizmeti sunan uygulama ve platformlar (WhatsApp), mesajlaşma hizmeti altyapı sağlayıcısı(Connexease) ile bu platform ve uygulamaların yurt dışında yer alan sağlayıcılarına (Meta Inc.)), bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren şirketler) konusunda destek veren üçüncü kişilere,
 2. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlar ile resmi kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilir veya erişimine açılabilir. Bu durum Kanun ve uygulama mevzuatı uyarınca aynı düzeyde yasal korumayı sağlamayan ülkeleri de kapsayabilir.

6. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirket,

 1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek
 2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak

amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, Şirket ile derhal iletişime geçme hak ve yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Şirket söz konusu bilgiyi düzeltecek, güncelleyecek, silecek veya kaldıracaktır.

7. Haklarınız

Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından KVKK 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

 1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amaçlara uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.gotatil.com/docs/ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen e-posta veya KEP adresimize, tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu: Go Tatil Turizm Tic. Ltd Şti

Posta adresi: Sur Yapı Exen E3 Blok 26 Ümraniye / İstanbul

E-posta adresi: [email protected]